ประกาศรับสมัครงานราชการ

ลงประกาศรับสมัครงานราชการ

30 ม.ค. 2558 เงินโบนัสท้องถิ่น 2558 ประกาศ ก กลาง ล่าสุด !! หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดจ่ายเงินโบนัสท้องถิ่น พ.ศ. 2558 สูงสุด 1.50 เท่า งานราชการ

30 ม.ค. 2558 File แนบรายงานการประชุม ก.กลาง และ กท. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558งานราชการ

30 ม.ค. 2558 File แนบเปิดสอบท้องถิ่น มติ ก กลาง เห็นชอบให้ กสถ. จัดสอบท้องถิ่น 2558 รับจำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา จ่อเพิ่ม Eng งานราชการ

29 ม.ค. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพันธ์2558 นี้ งานราชการ

28 ม.ค. 2558 File แนบกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558 งานราชการ

28 ม.ค. 2558 File แนบกรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

27 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

27 ม.ค. 2558 File แนบกรมชลประทาน รับสมัคร 898 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา-ปวส.ทุกสาขา - ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 2 -20 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

25 ม.ค. 2558 File แนบเปิดสอบท้องถิ่น 2558 ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา ชี้ประชุม 29 มกราคม 2558 > แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น งานราชการ

23 ม.ค. 2558 งานราชการ+กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัคร 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานราชการ

23 ม.ค. 2558 File แนบอบต.หนองสะโน จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1,2,3 จำนวน 20 อัตรา รับสมัคร 7 - 27 ม.ค. 2558 งานราชการ

23 ม.ค. 2558 File แนบอบต.หนองทันน้า จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2,3 รับสมัคร 14 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

23 ม.ค. 2558 File แนบ[รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต] 621 อัตรา กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท ปี 2558 งานราชการ

23 ม.ค. 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ 60 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม- 30 มกราคม 2558 ( รับสมัครออนไลน์ ) งานราชการ

23 ม.ค. 2558 File แนบกฟผ.( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ) เปิดสอบ 839 อัตรา ปี 2558 วุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก { อัพเดทล่าสุด } งานราชการ

14 ม.ค. 2558 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) เงินเดือน 11280 บาท งานราชการ

8 ม.ค. 2558 File แนบกรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 7 อัตรา งานราชการ

6 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักกาจัดกาทั่วปปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นิวิชาการปฏิบัติการ รับสมัครถึง 7 ม.ค. 58 งานราชการ

6 ม.ค. 2558 การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน 8 ตำแหน่ง 126 อัตรา รับสมัคร 25 - 13 มกราคม 58 วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร งานราชการ

6 ม.ค. 2558 File แนบอบต.คำไหล จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รับสมัคร 19 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

6 ม.ค. 2558 File แนบกรมธนารักษ์ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา รับสมัคร 5-23 มกราคม พ.ศ. 2558 งานราชการ

6 ม.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบข้าราชการ 12 อัตรา รับสมัคร 6 - 8 มกราคม 58 งานราชการ

6 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงบประมาณ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณ,นิติกร,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 27 อัตรา รับสมัคร 12-30 ม.ค. 58 งานราชการ

28 ธ.ค. 2557 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่งงานราชการ

26 ธ.ค. 2557 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขา กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา งานราชการ

24 ธ.ค. 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการ 120 อัตรา รับสมัคร 5 – 9 มกราคม 2558 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,อื่นๆ (สมัคร Internet ) งานราชการ

23 ธ.ค. 2557 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานเทศบาล(เทศบาลตำบลกุดประทาย) จำนวน 15 ตำแหน่ง 18 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 งานราชการ

23 ธ.ค. 2557 File แนบรับเยอะ 93 อัตรา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัคร - 24 ธันวาคม 2557 งานราชการ

22 ธ.ค. 2557 เงินเดือน 18,000 บาท รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข งานราชการ

22 ธ.ค. 2557 File แนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานราชการ

21 ธ.ค. 2557 เงินเดือน 18,000 บาท , สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง ป.ตรี งานราชการ

21 ธ.ค. 2557 (ทางอินเตอร์เน็ต) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา รับสมัคร 1-25 ธันวาคม 2557 งานราชการ

20 ธ.ค. 2557 File แนบรับเยอะ 107 อัตรา กองทัพบกเปิดสอบราชการนายทหารสัญญาบัตร ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก (ช/ญ) ประจำปี 2558 งานราชการ

18 ธ.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 216 อัตรา รับสมัคร 24- 30 ธันวาคม 2557 งานราชการ

18 ธ.ค. 2557 File แนบโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบราชการ 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา 22 ธ.ค. 57-15 ม.ค. 58 งานราชการ

17 ธ.ค. 2557 File แนบการประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบพนักงาน 53 อัตรา รับสมัคร 17 - 29 ธันวาคม 2557 (สมัครออนไลน์) งานราชการ

17 ธ.ค. 2557 File แนบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 6 อัตรา ตำแหน่ง 23 -30 ธ.ค.57 งานราชการ

17 ธ.ค. 2557 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 22 ธันวาคม – 16 มกราคม 2558 ( ทางอินเตอร์เน็ต) งานราชการ

17 ธ.ค. 2557 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 ธันวาคม 2557 งานราชการ

17 ธ.ค. 2557 File แนบกรมศุลกากร เปิดสอบราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัคร 22 ธ.ค.57-15 ม.ค. 58 ( ทางอินเตอร์เน็ต ) งานราชการ

16 ธ.ค. 2557 File แนบข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) จํานวน ๔,๐๐๐ อัตรา ( รอบที่ 2 ) งานราชการ

16 ธ.ค. 2557 File แนบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบราชการ 50 อัตรา เงินเดือน 19,250 บาท รับสมัคร 22 ธันวาคม -16 มกราคม 2558 งานราชการ

15 ธ.ค. 2557 ( สมัครทางอินเทอร์เน็ต )สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ 16 อัตรา รับสมัคร 23 ธ.ค.57-20 ม.ค. 58 งานราชการ

15 ธ.ค. 2557 15,000 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ รับสมัคร 22 ธ.ค. - 14 ม.ค.58 งานราชการ

15 ธ.ค. 2557 File แนบโรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557งานราชการ

14 ธ.ค. 2557 File แนบกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัคร 12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 งานราชการ

14 ธ.ค. 2557 File แนบเงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ 18 อัตรา [สมัครทางอินเทอร์เน็ต] งานราชการ

12 ธ.ค. 2557 File แนบศูนย์การทหารราบ เปิดสอบราชการ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2558 จำนวน 200 อัตรา งานราชการ

12 ธ.ค. 2557 File แนบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีงานราชการ

12 ธ.ค. 2557 File แนบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 19 ธันวาคม 2557 งานราชการ